تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - امام مهدی دركلام امام حسین
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

امام مهدی دركلام امام حسین

شنبه 3 مرداد 1388

محمد بن أبی عمیر ، از عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش از امام حسین علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : نهمین فرزند من سنتى از یوسف وسنتى از موسى بن عمران علیهما السلام را داراست واو قائم ما اهل بیت بوده كه خداوند متعال در یك شب امر ظهور او را سر و سامان مى بخشد.

 آدرس حدیث:


* : كمال الدین : ج 1 ص 317 ب 3 ح 1 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطارقال : حدثنا أبو عمرو الكشی قال : حدثنا محمد بن مسعود قال : حدثنا علی بن محمد بنشجاع ، عن محمد بن عیسى ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عنالصادق جعفر بن محمد ، عن أبیه محمد بن علی ، عن أبیه علی بن الحسین علیهم السلامقال : قال الحسین بن علی علیهما السلام : -
* : إعلام الورى : ص 401 ب 2 ف 2 - عن كمال الدین .
* : كشف الغمة : ج 3 ص 312 - عن إعلام الورى .
* : العددالقویة : ص 71 ح 112 - كما فی كمال الدین ، بتفاوت یسیر ، مرسلا إلى قوله ( أهلالبیت ) وفیه ( . . شبه بدل سنة).
* : الصراط المستقیم : ج 2 ص 129 ب 10 ف 4 - كما فی كمال الدین بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، ولیس فیه ( أهل البیت ) وفیه(وسنة من عیسى).
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 465 ب 32 ف 5 ح 120 - عن كمال الدین، وفی سنده ( أبی عمرو اللیثی ، بدل أبی عمرو الكشی(.
* : البحار : ج 51 ص 132ب 3 ح 2 - عن كمال الدین .
* : منتخب الأثر : ص 206 ف 2 ب 10 ح 7 - عن كمالالدین .

 

 

ربیع بن سعد ، از عبد الرحمان بن سلیط روایت كرده كه گفت : امام حسین علیه السلام فرمود : از ما دوازده مهدى خواهد بود كه نخستین فرد آنها امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و آخرین آنها نهمین فرزند من و قائم به حق مىباشد . خداوند زمینرا بدست او زنده گردانیده و دین حق خود را بدست او بر جمیع ادیان پیروز گردانیده ، هر چند مشركان از آن ناراحت باشند . آن حضرت غیبتى دارد كه اقوامى در آن تردید كردهو اقوامى دیگر در آن ثابت قدم مىمانند و اذیت و آزار خواهند شد تا آنجاكه به ایشان گفته مىشود آن وعده چه زمانى خواهد بود ؟ آگاه باشید كسى كه در غیبت آن حضرت براذیت و آزار واتهام دیگران ومخالفین صبر كند ، مانند كسى است كه در كنار رسول خدا با شمشیر جهاد كرده باشد . ...

 آدرس حدیث:


* : كمال الدین : ج 1 ص 317 ب 30 ح 3 - حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال : حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : أخبرنا وكیع بن الجراح ، عن الربیع بن سعد ، عن عبد الرحمن بن سلیط قال : قالالحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام : -
* : عیون أخبار الرضا : ج 1 ص 68 ب 6 ح 36 - كما فی كمال الدین بتفاوت یسیر ، بسنده .
* : كفایة الأثر : ص 231 - كما فی كمال الدین بسنده ، عن محمد بن علی وفی سنده ( زیاد بن جعفر ، بدل أحمد بنزیاد بن جعفر . . سابط وفیه ( . . قوم . . المجاهدین ) .
* : مقتضب الأثر : ص 23 - كما فی كمال الدین بسنده ، بتفاوت یسیر .
* : إعلام الورى : ص 384 ف 2 - كمافی كمال الدین ، عن ابن بابویه ، وفیه ( ویظهر به الدین . . ویحق الحق . . قومویثبت على الدین فیها ) .
* : الصراط المستقیم : ج 2 ص 111 ب 10 ف 2 - عن العیونمرسلا وفیه ( . . قوم . . الصابرین . . ) .
* : العدد القویة : ص 71 ح 114 - أوله ، مرسلا .
* : منتخب الأنوار المضیئة : ص 78 ف 6 - كما فی كمال الدین ،بتفاوت یسیر ، وفیه ( . . أین إمامكم الذی تزعمون ) .
* : إثبات الهداة : ج 1 ص 479 ب 9 ف 4 ح 134 - عن العیون .
وفی : ص 710 ب 9 ف 18 ح 152 - أوله عن مقتضبالأثر .
* : الانصاف : ص 213 ح 209 - عن كمال الدین بتفاوت یسیر ، وفی سنده ( الربیع بن سعید . . ) وفیه ( قوم ) وقال ( قلت : وروى هذا الحدیث محمد بن علی فیكتاب النصوص والخصال ) ولم نجده فی الخصال .
* : البحار : ج 36 ص 385 ب 43 ح 6 - عن العیون ، بتفاوت یسیر ، ومقتضب الأثر .
وفی : ج 51 ص 133 ب 3 ح 4 - عن كمالالدین .
* : العوالم : مجلد 15 ج 3 ص 257 ب 4 ح 3 - عن العیون ، وأشار إلى مثلهعن مقتضب الأثر .
* : نور الثقلین : ج 2 ص 212 ب 123 - أوله ، عن كمال الدین .
وفی : ج 5 ص 242 ح 68 - أوله ، عن كمال الدین . وفیه ( . . الحسن بن علی بنأبی طالب ) .
* : شرح غایة الاحكام : على ما فی كشف الأستار .
* : كشفالأستار : ص 109 - كما فی كمال الدین ، أوله ، عن شرح غایة الاحكام ظاهرا .
* : منتخب الأثر : ص 62 ف 1 ب 4 ح 11 - أوله ، عن كشف الأستار .
* : وفی : ص 205 ف 2ب 10 ح 4 - عن كفایة الأثر .

 

 

مسكین رحال از على بن ابى مغیره ، از عمیره دختر نفیل روایت كرده كه گفت : از امامحسن یا امام حسین علیه السلام است كه فرمود : امرى را كه منتظر آن هستید ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) واقع نخواهد شد تا آنكه بعضى از شما از برخى دیگر دورىجسته وبرخى به صورت بعض دیگر آب دهان مىاندازند وبعضى ، برخى دیگر را تكفیر مىكنند وبعضى بعض دیگر را لعنت مى نمایند . راوى مى گوید عرض كردم : بنابر این در آن زماناز خیر خبرى نخواهد بود ؟ حضرت فرمود : آن زمان خیر وجود خواهد داشت چون حضرت قائم علیه السلام قیام كند ، تمام آن كارها را از بین خواهد برد .

 آدرس حدیث:


* : الفضل بن شاذان : كما فی غیبة الطوسی .
* : النعمانی ( الطبعة القدیمة ) : ص 109 ب 12 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، قال : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسین بنحازم ، قال : حدثنا عبیس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن مسكین الرحال ، عن علیبن أبی المغیرة ، عن عمیرة بنت نفیل ، قالت سمعت الحسن ( الحسین ) بن علی علیهماالسلام یقول : - . . ( وفی طبعة مكتبة الصدوق ص 205 ب 12 ح 9 - عن الحسین بن علی) .
* : غیبة الطوسی : ص 267 - وعنه ( الفضل بن شاذان ) عن عبد الله بن جبلة ، عنأبی عمار ، عن علی بن أبی المغیرة ، عن عبد الله بن شریك العامری ، عن عمیرة بننفیل قالت : سمعت الحسن بن علی علیهما السلام یقول : - كما فی النعمانی بتفاوتوتقدیم وتأخیر . وفیه ( . . تنتظرون . . من بعض . . فی وجه بعض . . قلت ما فی ذلكخیر . . فیرفع ) .
* : الخرائج : ج 3 ص 1153 ب 20 ح 59 - كما فی غیبة الطوسیبتفاوت یسیر ، مرسلا عن الحسن بن علی علیه السلام : - وفیه ( . . قیل ما فی . . ) .
* : عقد الدرر : ص 63 ب 4 ف 1 - كما فی غیبة الطوسی بتفاوت وتقدیم وتأخیر ،مرسلا عن أبی عبد الله الحسین بن علی علیه السلام قال : - وفیه ( . . ینتظرون - یعنی ظهور المهدی علیه السلام - یتبرأ . . من بعض . . فقلت : ما فی ذلك الزمان منخیر فقال علیه السلام . . یخرج المهدی ، فیرفع) .
* : منتخب الأنوار المضیئة : ص 30 ف 3 - كما فی غیبة الطوسی بتفاوت یسیر مرسلا عن الحسن بن علی علیه السلام.
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 726 ب 34 ف 6 ح 48 - عن غیبة الطوسی ، بتفاوت یسیرفی سنده ومتنه .
* : البحار : ج 52 ص 211 ب 25 ح 58 - عن غیبة الطوسی ، وفیه ( سمعت بنت الحسن بن علی . . ) والظاهر أنه تصحیف .
* : بشارة الاسلام : ص 81 ب 3 - عن غیبة النعمانی ، وغیبة الطوسی .
وفی : ص 82 - عن عقد الدرر .
* : منتخبالأثر : ص 426 ف 6 ب 2 ح 2 - عن غیبة النعمانی ، وغیبة الطوسی ، والخرایج .


How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:36 ق.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
Many thanks!
victorinaCruice.jimdo.com
شنبه 21 مرداد 1396 02:18 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I
in finding It really helpful & it helped me out much. I hope to offer one thing again and help others like you
aided me.
How long does it take to recover from Achilles injury?
دوشنبه 9 مرداد 1396 04:21 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this site daily, this site is truly good and the visitors are actually sharing good thoughts.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 7 مرداد 1396 01:51 ق.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very
techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Appreciate it
https://marvishertel.wordpress.com/
شنبه 31 تیر 1396 07:31 ق.ظ
I visited many web pages however the audio quality for audio songs existing at this website is genuinely fabulous.
http://joyjupe.exteen.com
سه شنبه 20 تیر 1396 11:50 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good gains. If you know of any please share. Thanks!
https://geraldmontey.wordpress.com
دوشنبه 12 تیر 1396 08:54 ق.ظ
What's up mates, how is the whole thing, and what you would like to say concerning this paragraph, in my view its
truly remarkable for me.
foot pain for no reason
سه شنبه 6 تیر 1396 02:40 ق.ظ
I drop a comment each time I like a post on a blog or
if I have something to contribute to the conversation. Usually it is triggered by the passion displayed in the post I read.
And after this post منتظران مهدی(عج) - امام مهدی دركلام
امام حسین. I was excited enough to write a thought :) I
actually do have 2 questions for you if you tend not to mind.
Is it only me or do some of the remarks come across like written by brain dead folks?
:-P And, if you are posting on additional online sites,
I would like to follow everything new you
have to post. Could you make a list every one of your public sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
http://louveniasantamarina.blog.fc2.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:26 ب.ظ
Hi, after reading this awesome paragraph i am as well happy to
share my experience here with colleagues.
http://hugh4blackwell9.snack.ws/cause-and-therapy-for-hammertoes.html
جمعه 22 اردیبهشت 1396 09:55 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your site
and in accession capital to assert that I acquire actually
enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feeds
and even I achievement you access consistently quickly.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:08 ق.ظ
Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I
am impressed! Very useful info particularly the remaining part
:) I care for such info much. I was looking for this particular info for a very lengthy time.

Thank you and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها