تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - پیشگویى هاى نوستر آداموس
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

پیشگویى هاى نوستر آداموس

یکشنبه 1 شهریور 1388

برسی پیشگویی های نوستر آداموس درباره جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران :شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حكومت كلیسا را از طریق دریا از پاى درخواهد آورد، از جانب ایران پرشیا بیش از یك میلیون پرهیزگار به بیزانس ومصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد (1)

ازكشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شریعت حضرت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته وبرگرانادا

غرناطه مستولى مى شود.از طریق دریا بر مردم نیكوزیا ظفر خواهد یافت.(2)مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه ازكوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها وكوه هاگذر خواهدكرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد كرد ....... (3)

ادبیات رمز آلود، واژه اى است كه به بهترین نحو مى تواند عمق معانى شعرواره هاى نوسترآداموس را بیان كند چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس یعنى اریكاچیتهام، گى بوحك رژان شارل, دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را مى توان بدون هیچ شك وتردیدى از میان شعرواره هاى رمزآلود نوستر آداموس برشمرد:

آتش سوزى بزرگ لندن در سال1666 م اعدام چارلز اول، روى كار آمدن حكومت مذهبى كرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، رویارویى استالین وتروتسكى پس از مرگ لنین، اضمحلال رژیم شوروى، اعدام لویى شانزدهم و مارى آنتَوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون وانتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسیدن هیتلر ورژیم نازى، به قدرت رسیدن موسولینى در ایتالیا و ژنرال فرانكو در اسپانیا، تروركندى، سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامى در ایران،رهبرى امام خمینى ره از فرانسه او دقیقاً عنوان مى كند كه رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران مى شود- وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشى كه در برج هاى دوقلوى شهر جدید نیویورك ایجاد مى شود و بسیارى از حوادث تاریخى دیگر از سال هاى 1555 میلادى به بعدكه حدود450 سال را در بر مى گیرد.

دو محاصره، درگرمایی سوزان، انجام مى گیرد. آن مرد، ازفشار تشنگى، به خاطر دوفنجان مملواز آب، كشته مى شود.

دژ نظامى، مملو مى شود، ویک آرمانگراى كهنسال امام خمینى ره،نشانه هاى نیرا سرزمین ایران، را به اهالى ژنو سازمان ملل متحد نشان خواهد داد. (4) رهبر پاریس ، اسپانیاى بزرگ را اشغال مى كند، كشتى هاى جنگى در برابر مسلمانان محمدى ها كه از پارتیا ناحیه اى درا یران و مدیا ناحیه اى درایران برخاسته اند، مى ایستند آن مرد، سیكلادا روپا را تاراج مى كند، وآنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حكلمفرما مى شود.

در مجموع نوستر آداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى كندكه ایران پارت، نیرا، پرشیا، مدیا با كمك مسلمانان سراسر جهان، از جمله كشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى ولیبى حكومت مقتدرى را تشكیل مى دهند وپس از جنگى مذهبى كه هستهآن از لبنان شروع مى شود و عمدتا بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود در مى آورند وسپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد وجهان نابود خواهد شد(5)

در هنگامه دمیدن خورشید، آتش بزرگ، دیده خواهد شد صدا و روشناى، درامتداد شمال، ادامه خواهد یافت. در میانه كره خاک، مرگ وآواى مرگ، كشیده خواهد شد مرگ از درون سلاح ها، آتش وخشكلسالى آنان را به انتظارخواهند نشاند. درخاتمه، ا ین سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود ونامسكون خواهد شد. (6) سرزمین مسكونى، از سكنه خالى خواهد شد براى به دست آوردن سرزمین ها، جدال واختلاف شدیدى در مى گیرد , قلمروما به مردانى سپرده خواهد شد كه از غرور و سربلندى تهى خواهند بود. سپس، براى برادران بزرگ، نفاق و مرگ پیش خواهد آمد.

وچنین بر مى آید كه ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به تركیه و مقدونیه به تصرف خود درخواهد آورد:

شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مركز رن، جنگ و خشكسالی به بار مى آید، كمك خیلى دیر مى رسد. پرشیا ایران حمله آورده وماگدونیا و در جاى دیگر مى گوید: مقدونیه را به محاصره درمى آورد. (7)

تواى فرانسه اگر ازآب هاى لیگوریاگذركنى خود را، درمیانه دریا و جزایر در محاصره خواهى یافت . و پیروان محمد، در برابرتو خواهند ایستاد. و همچنین تو اى دریاى آدریاتیک استخوان خزان واسبان را خواهى جوید(8) وباز مى گوید: آن مرد، با سلاح ها وآتش درختان، در نزدیکی دریاى سیاه از پرشیا برای تسخیرترابوزان خواهد آمد.

فاروس و میتیلن به لرزه درخواهد آمد خورشید، دریاى آدریاتیک راكه مملو ازاجساد اعراب است روشن خوا هدكرد. (9)

و سپس نوستر آداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح می دهد:

كسوفى در پیش خواهد بودكه از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح واز آن زمان تا به امروز مركزرخ نداده است وجهان چنین ظلمتى به خود ندیده است... (10)

كه در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى شود:

فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. هنگامى كه بینایى خیره مى گردد، و ماه فرو مى رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى گوید: به كجا فراركنم

مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. ازشهرقدیمى رودس به پیشوازاو خواهند آمد، از جانب هانگرى مجارستان متحمل آزار بسیارخواهد شد .(11)

در حوالى دریاى آدریاتیک براثرتوفانى عظیم، كشتی غرق مى شود وزمین به لرزه درآید وبه سوى آسمان پرتاب مى شود ودوباره فرومى افتد در مصرجنبش پیروان محمد افزا یش مى یاید و پیكى به أن سوى مرزها، فرستاده مى شود تا خبررا اعلان كند.

... شهرهاآلوده وكثیف گشته، باعث اعتراض وشرمسارى زیادى خواهد شد، وتاریکی وجهل فقط با درخشش نورازبین مى رود وبا تغییراتى حكومت جهل وظلمت پا یان خواهد یافت... رهبرى اصلى مشرق زمین با شورش هاى زیادى روبرو خواهد شد، كه اكثرا از طرف شمالى ها و غربی ها مغلوب شده است، كه عده اى كشته و برخى مورد آزار قراگرفته اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان كه از زنان متعددى هستند، زندانى شده اند. (12)

م. پ. ادوارد دركتاب خود در باب پیشگویى هاى نوسترآداموس نقل مى كند كه سانتورى هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است:

"... جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است آتش به حدى است كه دریاها به جوش مى آید واز دولت ما فقط دو دولت واز جهان فقط نیمى باقى مى ماند...(13) شاهزاده لیبیاى كه نما ینده حكومت ایران است در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوى ازاعراب به شدت مكدرخواهد شد، دانشمند ادیب،ادبا خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب برفرانسه پیش مى گیرد....(14)

در نزدیکی سوربن جهت حمله به مجارستان، قهرمانى ازاهالى برودها سیاه پوستان به آنان هشدار خواهد داد. رهبر بیزانس، سالون ازاسلاوینا، آنان را به شریعت محمد درخواهد آورد. همچنین نوستر آداموس چنین مى سراید كه: امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد پیروان اسماعیل جایگاه بى مانع خواهند یافت. آدم هاى نادان همچنان خواستاركارمانى شریعت كهنه هستند. تمامى حمایت كنندگان محمد سراسر گیتى را خواهند پوشاند 15)

بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتورى ها از جمله سانتورى 5 نسبت به فتح جهان به وسیله شریعت حضرت محمد(ص) به غرب وتمدن غربى هشدار مى دهد وبه جهانیان اعلاممى كند كه روزى مسلمانان به رهبرى ایران وتمدن ایرانى بر جهان مسلط خواهند شدكه این بى شك در پیوند باگسترش و جهانى شدن انقلاب اسلاْمى ایران است. (16)

 

ا. سانتوری قطعه 5/55

2. قطعه 29/2

3. سانتورى 4 قطعه 59.

4. سانتوری 4 ص 63/3

5. سانتوری 2 قطعه 91

6. سانتوری 2 قطعه 95

7. سانتوری 2 قطعه 96

8. سانتوری 3 قطعه 23

9.قطعه 27/5

10. سانتوری 5 قطعه 47

11. سانتوری 2 قطعه 86

12. نوستر آداموس نامه به فرزند ص 274

13. سانتوری 3 قطعه 27

14. سانتوری 10 قطعه 62

15. سانتوری 10 قطعه 31

16. نشریه موعود، شماره37 ص 27


chocolate
جمعه 14 اردیبهشت 1397 11:40 ق.ظ
Its such as you learn my mind! You appear to know so much approximately this, such as you
wrote the book in it or something. I feel that you can do with some percent to drive the message home a bit, however other
than that, that is fantastic blog. A great read. I'll certainly be back.
Do you get taller when you stretch?
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:48 ق.ظ
Hi there friends, its impressive paragraph concerning
teachingand fully defined, keep it up all the time.
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 9 مرداد 1396 01:04 ب.ظ
naturally like your website but you have to test the spelling on several
of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very
troublesome to tell the reality nevertheless I will certainly come
again again.
How do you treat a sore Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 12:56 ق.ظ
I feel this is one of the such a lot vital information for me.
And i am happy reading your article. However should observation on few common issues, The web site
style is great, the articles is in reality nice : D.
Excellent process, cheers
How do you strengthen your Achilles tendon?
جمعه 6 مرداد 1396 10:28 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly believe this
site needs a great deal more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for
the information!
What causes pain in the Achilles tendon?
جمعه 6 مرداد 1396 07:10 ق.ظ
This piece of writing is really a fastidious one it helps new internet users, who are wishing in favor of blogging.
cheryllsiemering.hatenablog.com
جمعه 30 تیر 1396 11:59 ب.ظ
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and
i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any
plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.
jennettecrofton.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 10:03 ب.ظ
Terrific post however I was wanting to know if you could write a
litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate
a little bit further. Thanks!
Stephany
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:53 ب.ظ
This text is priceless. When can I find out more?
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:41 ق.ظ
When some one searches for his vital thing, thus he/she wishes to be
available that in detail, thus that thing is maintained
over here.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:30 ق.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this site, and article is genuinely fruitful for me, keep up posting these
posts.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:00 ق.ظ
Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's website link on your
page at suitable place and other person will also do same in favor of you.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 10:20 ق.ظ
whoah this blog is magnificent i love studying your articles.
Stay up the good work! You already know, many people are hunting
around for this info, you can help them greatly.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 06:41 ب.ظ
Hello there! I could have sworn I've visited this blog before but after looking at many of the posts I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly delighted I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
على
یکشنبه 1 شهریور 1388 11:23 ب.ظ
نظر سنجیت بى معنى بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها