تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - تورات و بشارت موعود
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

تورات و بشارت موعود

شنبه 24 مرداد 1388

دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى ر ود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است، بشارات زیادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى در آخرالزمان آمده است.
در زبور حضرت داود(ع) كه تحت عنوان مزامیر در لابلاى كتب عهد عتیق آمده، نویدهایى درباره ظهور حضرت مهدى (ع) به بیان هاى گوناگون داده شده است و در 35 بخش از مزامیر 150 گانه، اشاره اى به ظهور مبارك آن حضرت ونویدى از پیروزى صالحان بر شریران وتشكیل حكومت واحد جهانى وتبدیل ادیان ومذاهب مختلف به یك دین محكم و آیین جاوید، موجود است (1) و جالب این كه مطالبى كه قرآن كریم درباره ظهور حضرت مهدى (ع) اززبور نقل كرده است، عیناً در زبور فعلى موجود و از دستبرد تحریف وتفسیر مصون مانده است. قرآن كریم چنین مى فرماید:ولقد کتبنا فی الزبور من بعده الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون (2) ما علاوه بر ذكر (تورات) در زبور نوشتیم كه درآینده بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. مقصود از ذكر در آیه شریفه، تورات موسى (ع) است كه زبور داود(ع) پیرو شریعت تورات بوده است . در زبور آمده است:... زیراكه شریران منقطع مى شوند. اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد (3) اسم او ابداً بماند، اسمش مثل آفتاب باقى بماند، در او مردمان بركت خواهند یافت وتمامى قبایل او را خجسته خواهندگفت، بلكه اسم ذوالجلال او ابداً مبارك باد وتمامى زمین از جلالش پر شود، دعاى داوود پسر یسئ تمام شد. (4)
دركتاب اشعیاى نبى كه یكى از ییامبران پیرو تورات است، بشارات فراوانى درباره ظهور حضرت آمده است: ونهالى ازتنه یسی (5) بیرون آمده، شاخه اى از ریشه هایش خواهد شگفت وروح خداوند بر او قرار خواهد گرفت... مسكینان رابه عدالت داورى خواهد كرد وبه جهت مظلومان زمین، به راستى حكم خواهد نمود. كمربند كمرش عدالت خواهد بود وكمربند میانش امانت(6) منظور از نهالى كه از تنه یسی خواهد رویید" ممكن است یكى از چهار نفر: حضرات داود، سلیمان، عیسى و مهدى (ع)و باشند؟ ولى دقت و بررسى كامل آیات مذكور نشان مى دهدكه منظور از این نهال، هیچ یك از آن پیامبران نیستند، بلكه همه آن بشارت ها ویژه قائم آل محمد(ع) است، زیرا حضرت داود وسلیمان د فرزندان پسرى یسی ، وحضرت عیسى (ع) نواده دخترى وى، و مهدى (ع) نیز از جانب مادرش، جناب نرجس خاتون- كه دختر یشوعا، پسر قیصر، پادشاه روم و از نسل حضرت داود، و مادرش از اولاد حواریون حضرت عیسى (ع) بوده، ونسب شریفش به (ع)شمعون صفا، وصی حضرت عیسى (ع) می رسد نواده دخترى یسی مى باشد. (7) دركتاب یوئیل نبى كه از پیامبران پیرو تورات است، چنین آمده است: آن گاه جمیع امت ها را جمع كرده، به وادى یهوشافاظ (8) فرود خواهم آورد و در آن جا با ایشان درباره قوم خود ومیراث خویش، اسرائیل را محاكمه خواهم نمود. زیرا كه ایشان را در میان امت ها پراكنده ساخته وزمین مرا تقسیم نموده اند وبر قوم من قرعه انداخته وپسرى در عوض فاحشه داده و دخترى به شراب فروخته اند تا بنوشند (9)
دركتاب عاموس نبی (10) وهوشع نبى (11)نیز از نزول حضرت عیسى (ع) وداورى آن حضرت سخن به میان آمدهاست . دركتاب "زکریاى نبى " بشارت ظهور مهدى (ع) چنین آمده است: اینك روز خداوند مى آید وغنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد . وجمیع امت ها را به ضد اورشلیم براى جنگ فراهم خواهد كرد وشهر را خواهند گرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمود . وخداوند بیرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد كرد چنان كه در روز جنگ مقاتله نمود... و آن یك روز معروف خداوند خواهد بود... ویهوه خدا بر تمامى زمین پادشاه خواهد بود..(12)
لازم به یاد آورى است كه دركتب عهدین تورات وانجیل كلمه "خداوند بیشتر در مورد حضرت عیسى (ع) به كار مى رود. دركتاب "حزقیال نبى نیز در مورد حضرت مهدى (ع) و سرنوشت اسرائیل و جهانى شدن آیین توحید خبرهایى آمده ادست:.. و اما تو اى پسر انسان خداوند یهوه چنین مى فرماید: كه به هر جنس مرغان وبه همه حیوانات صحرا بگو: جمع شوید وبیایید ونزد قربانى من كه آن را براى شما ذبح مى نمایم فراهم آیید . قربانى عظیمى كه بر كوه هاى اسرائیل، تاگوشت بخورید و خون بنوشید. و خداوند یهو ه مى گوید: كه بر سفره من از اسبان وسواران وجباران وهمه مردان جنگى سیر خواهید شد. ومن جلال خود را در میان أمت ها قرار خواهم داد و جمیع امت ها داورى مراكه آن را اجرا خواهم داشت ودست مراكه بر ایشان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمود..... (13)باید توجه داشت كه منظور از "پسر انسان مانند كلمه مسیح ، حضرت عیسى (ع) نیست؟ بلكه مراد از آن، حضرت مهدى (ع) است، زیرا در انجیل بیش از هشتاد باركلمه پسر انسان آمده است كه تنها در سى مورد آن حضرت مسیح (ع) اراده شده است. (14)
دركتاب حَجئ نبى نیز بشارت ظهور آمده است: یهوه صبایوت چنین مى گوید: یك دفعه دیگر آسمان ها وزمین ودریا وخشكى را متزلزل خواهم ساخت وتمامى امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امت ها خواهد آمد . این خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت..(15) كه در آن به تشكیل حكومت واحد جهانى اشاره شده است. دركتاب "صفنیاى نبى همچنین آمده است:... خداوند مى گوید: براى من منتظر باشید، تا روزى كه به جهت غارت برخیزم، زیراكه قصد من این است كه أمت ها را جمع نمایم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود وتمامى حدت خشم خویش را بر ایشان بریزم، زیراكه تمامى جهان به آتش غیرت من سوخته خواهد شد...(16) نیز دركتاب دانیال نبى آمده كه: امیر عظیمى كه براى پسران قوم تو ایستاده قائم است، خواهد برخاست.. بسیارى از آنانى كه در خاك زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد...(17)

 

 1- آخرین امید، داود الهامى ص 193
2- سوره انبیاء، آیه 105
3- عهد عتیق كتاب مزامیر مزمور37.
4- همان، مزمور 72.
5- یسی به معناى قوى، پدر حضرت داود و نوه "راعوت " است، و به طورى مشهور بود كه داود را پسر "یسی" مى نامیدند در صورتى كه خود داود شهرت و شخصیت عظیمی داشته و از پیامبران بزرگ بنى اسرائیل بوده است. قاموس كتاب مقدس.
6- تورات، كتاب اشعیاىنبی، باب 11.
7- ظهور حضرت مهدى ا ز دیدگاه اسلام، مذاهب وملل جهان هاشمى شهیدى، ص 312
8- نام صحراى است در نزدیكى بیت المقدس كه اكنون وادى قدرون نامیده مى شود لغت نامه دهخدا ص 177
9- تورات، كتاب یوئیل نبى، ص 1327باب 3 بندهاى 2 و 3.
10- تورات، كتاب قاموس نبى، ص1333 باب 4 بندهاى 12 و 3 1.
11- تورات، كتاب هوشع نبى ص 1314باب 5، بندهاى 14 و 15.
12- تورات كتاب زكریاى نبى ص 1382 باب 4 1، بندهاى ا- 10
13- تورات كتاب حزقیال نبى ص 265 1باب 39، بند 7 1- 23.
14- قاموس کتاب مقدس، ماد ه پسر خواهرص 219
15- كتاب مقدس كتاب حجی نبى ص 1367باب 2بندهاى 6- 9.
16- كتاب مقدس كتاب صفنیاى نبی ص 1363باب 3، بندهاى 5- 9.
17- كتاب مقدس كتاب دانیال نبی ص 1309 باب 12 بندهاى1- 12.

www.mahdinet.net


How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:13 ق.ظ
Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
zeniabunts.blog.fc2.com
شنبه 21 مرداد 1396 01:06 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
read this post i thought i could also make comment due
to this brilliant article.
Can exercise increase your height?
دوشنبه 9 مرداد 1396 12:51 ب.ظ
Thankfulness to my father who shared with me concerning
this blog, this blog is truly remarkable.
How do you get a growth spurt?
شنبه 7 مرداد 1396 12:56 ق.ظ
Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
and I will be waiting for your further write ups thanks once again.
How do you get taller in a day?
جمعه 6 مرداد 1396 06:31 ب.ظ
After looking over a number of the blog posts on your web site,
I honestly appreciate your technique of writing a blog. I book marked it to
my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my
web site as well and tell me how you feel.
Can you lose weight by doing yoga?
جمعه 6 مرداد 1396 09:10 ق.ظ
If some one wishes expert view about running a blog after that i advise him/her
to pay a quick visit this blog, Keep up the good job.
geniecrute.weebly.com
شنبه 31 تیر 1396 10:08 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways,
just wanted to say fantastic blog!
shirelyetulain.jimdo.com
شنبه 24 تیر 1396 11:20 ب.ظ
First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I'd
like to ask if you don't mind. I was curious to find out how you center
yourself and clear your thoughts before writing.

I've had a tough time clearing my thoughts in getting my
ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or
tips? Thank you!
http://jesse9small09.snack.ws
دوشنبه 12 تیر 1396 12:36 ب.ظ
Hello, I check your new stuff on a regular basis.
Your writing style is awesome, keep it up!
mitziehierholzer.weebly.com
جمعه 26 خرداد 1396 10:02 ب.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared
this website with us so I came to give it a look.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will
be tweeting this to my followers! Outstanding blog and
fantastic style and design.
kevinrichesin.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:24 ب.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
tracisoricelli.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 04:54 ب.ظ
This is my first time go to see at here and i am in fact impressed to read everthing at single place.
Launa
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:25 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:26 ق.ظ
I used to be recommended this web site by means
of my cousin. I am not positive whether or not this post is written by means of him as no one else recognise
such exact about my problem. You are incredible!
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها