تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - قرآن و بشارت موعود
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

قرآن و بشارت موعود

شنبه 10 مرداد 1388

 آیات متعددى در قرآن كریم وارد شده كه پیشوایان دینى آن ها را به وجود مقدس حضرت مهدى (ع) وظهور مبارك آن حضرت تفسیر وتأویل كرده اند .

برخى كتب، نزدیك به یكصد و چهل آیه از قرآن كریم را به استناد احادیث فریقین، بر امام مهدى (ع) تطبیق كرد ه اند. (1)

ما در این جا تعدادى از آیات مهدوى قرآن را مى آوریم:

. سوره بقره

- آیه 2 و 3: هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمودند: متقین، شیعیان على بن ابى طالب هستند وغیب، حجت غایب است. (2)

- آیه 124: وَ إذِ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن ؟ یعنى: هنگامى كه حضرت ابراهیم را پروردگارش به وسیله كلماتى آزمود، پس آن ها را به انجام رسانید.

راوى مى گوید: درباره این آیه مباركه از امام صادق (ع) پرسش كردم، حضرت فرمود: این همان كلماتى است كه حضرت آدم (ع) از پروردگار خود دریافت نمود. پس توسط آن كلمات به پیشگاه پروردگار توبه كرد و خداوند توبه اش را پذیرفت.

جریان توبه چنین بودكه حضرت آدم (ع) عرض كرد: اى خداى من از تو مى خواهم كه به واسطه محمد وعلى وفاطمه وحسن وحسین (ع) توبه مرا بپذیرى پس خداوند توبه او را پذیرفت كه او بسیار توبه پذیر و مهربان است ".

راوى مى گوید: پرسیدم مقصود از "فا تمهن " در آیه چیست حضرت فرمود: )مقصود این است كه خداوند آن ها را تا قائم مهدى (ع) به اتمام رسانید ودوازده امام (ع) راكه نه تن آنان از فرزندان حسین (ع) مى باشند، براى او بیان فرمود (3)

- آیه 155:و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ... یعنى: ما شما را به چیزهایى از قبیل ترس وگرسنگى وكاستى در اموال وجان ها و محصولات مى آزماییم، و مژده بده به آن ها كهشكیبا وثابت قدم هستند. امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمود: "پیش از آمدن قائم (ع) علامت هایى براى امتحان مؤمنین خواهد بود" عرض كردم آن علامت ها چیست؟ فرمود:بیمارى هاى گوناگون كه سبب ترس و دلهره است وبالا رفتن نرخ ها كه سبب گرسنگى است وكاهش در اموال و جان ها كه قحطى ومرگ ومیر فراوان است ونقص در محصولات كه به نیامدن باران است. پس در آن موقع به آن هاكه در عقیده به ما ثابت مى مانند، مژده بده " آن گاه فرمود: "این تأویل آیه است وهیچ كس جز آن هاكه راسخ در علم اند، تأویل آن را نمى دانند وماییم راسخان در علم " (4)

. سوره آل عمران

- آیه83 افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات ...؟ یعنى: آیا جز دین خدا را مى جویند؟ با آن كه آن چه در آسمان ها وزمین است، خواه وناخواه تسلیم او هستند و به سوى او بازگردانیده مى شوند 0

امام كاظم (ع) فرمود: "این آیه درباره حضرت قائم (ع) نازل شده است. هنگامى كه ظاهر شود، آیین مقدس اسلام را درشرق و غرب جهان، به یهود ونصارى و صائبان وملحدان و مرتدان وكافران عرضه مى دارد... (5 )

. سوره نساء

- آیه 159: وان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته و.... یعنى: وهیچ یك از اهل كتاب نیست جز این كه پیش از مرگ، به او ایمان مى آورد 0 درباره ضمیر "مَوتهِ " دو احتمال است؟ یكى این كه به اهل كتاب برگردد ودیگر این كه به حضرت عیسى (ع). بنابر احتمال اول، معناى آیه شریفه این است كه "احدى از اهل كتاب نیست جز این كه پیش از مرگ، به حضرت عیسى (ع) ایمان آورد" و بنابر احتمال دوم، معناى آیه چنین خواهد بود احدى از اهل كتاب نیست جز این كه پیش از مرگ) حضرت عیسى (ع) به او ایمان خواهد آورد. " برخى از مفسران اهل سنت كه احتمال اول را برگزیده ا ند ناچار شده اند كه توجیهات عجیبى را در مورد آیه شریفه ملتزم شوند، ولى بنا بر احتمال دوم، معناى آیه بسیار روشن است . چون طبق عقیده قطعى مسلمانان، حضرت عیسى (ع) هنوز زنده است وپس از ظهور حضرت بقیة الله او نیز از آسمان نازل شده واز یاران واصحاب آن حضرت خواهد بود(6) وچون به حضرتش اقتدا مى نماید، نصارى نیز به جهت اقتداى حضرت عیسى (ع) به حضرت صاحب الامر(ع) در نماز، به آن حضرت ایمان مى آورند ویهود نیز به حضرت مهدى (ع) مى گروند 0

. سوره انفال

- آیه 39: "وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ....؟ باكافران بجنگید تا فتنه اى باقى نماند .

امام محمد باقر(ع) فرمود: "تأویل این آیه هنوز نیامده است 0.. و این در زمان قیام قائم ما خواهد بود(7) . سوره توبه

- آیه 33: وهو الذی ارسل رسوله بالهدی ...(8) او خداوندى است كه پیامبرش را با هدایت ودینى حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشركان ناخشنود باشند. امام باقر(ع) فرمود: "این آیه مباركه به هنگام خروج مهدى آل محمد(ع) تحقق مى یابد" (9)

. سوره هود

- آیه86 بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ،؟ یكتا بازمانده خدا براى شما بهتر است، آگر مؤمن هستید. امام باقر(ع) در تأویل این آیه شریفه مى فرماید: "هنگامى كه مهدى ظاهر شود... اولین سخنى كه بر زبان مباركش جارى مى شود این آیه شریفه است "(10)

. سوره ابراهیم

- آیه 5: ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم بایام الله .....،؟ همانا ما موسى را با آیات خود فرستادیم، كه قوم خود را از تاریكى ها به سوى نور بیرون بیاور، و روزهاى خدا "ایام الله را به آن ها یاد آورى كن از امام باقر(ع) روایت است كه فرمودند: روزهاى خداوند سه روز است: روز قیام قائم (ع)، روز رجعت و روز قیامت (11)

. سوره حجر

- آیه 36- 38: قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون , قال فانک من المنتظرین الی یوم الوقت المغلوم ،، امام رضا(ع) فرمود: "وقتِ معلوم، روز قیام قائم ماست. (12)

. سوره اسراء

- آیه 33 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا .... ،. امام باقر(ع) فرمود: "حسین (ع) مظلوم كشته شد وما اولیاء وارث خون او هستیم، وقائم ما به خون خواهى حسین (ع) قیام خواهد كرد (13)

امام صادق (ع) نیز فرمود: منصور، قائم آل محمد (ع) است و چون ظهور نماید، اقدام به خون خواهى حسین (ع) مى كند. (14)

. سوره مریم

- آیه 75: حتی اذا راوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة ...."،؟ یعنى: تا وقتى آن جه به آنان وعده داده مى شود: یا عذاب یا قیامت را ببینند 0 امام صادق (ع) فرمودند: منظور از ساعة، قیام قائم است. (15)

. سوره قصص

- آیه 5: ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ...،، وما اراده كرده ایم بر آنان كه در روى زمین به ضعف كشیده شده اند، منت نهاده آن ها را پیشوایان ووارثان زمین قرار دهیم 0 امام باقر وامام صادق (ع) فرمودند: این آیه مباركه مخصوص صاحب الامرى است كه در آخر الزمان ظاهر مى شود.00(16)

. سوره سجده

- آیه 29: قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ......،؟ بگو اى پیامبر روزپیروزى، دیگر ایمان آوردن براى كافران سودى ندارد.

امام جعفر صادق (ع) فرمود: یوم الفتح، روزى است كه دنیا به دست قائم (ع) فتح مى شود 0.. (17)

. سوره فتح

- آیه 28:لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا ، امام صادق (ع) در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: این آیه در حق قائم اهل محمد(ع) نازل شده است... " (18)

ناگفته نماند، آیاتى كه به وجود مقدس) مهدى موعود(ع) وظهور مبارك آن حضرت تأویل شده است فراوان است. كسانى كه طالب تفاصیل بیشترى هستند مى توانند به كتاب هاى بحارالانوارج 51"، "الزام الناصب "، "موعود قرآن وكتب تفاسیر مراجعه فرمایند 0

 

1. سیماى امام زمان (ع) درآیینه قرآن على اكبر مهدى پور.

2. بحا رالانوا ر، ج51، ص 52.

3.تفسیرنورالثقلین، ج 1 ص 20 1؟ الزام ا لناصب ج 1 ص 179.

4 0 ینابیع الموده ج3 ص 235.

5.المحجة ص 50اثبات الهداة ج3ص 549

06 تفسیر درالمنثور، ج2 ص 427.

7. تفسیرمجمع البیان ج 4، ص 834.

8. نیز در سوره فتح، آیه 28 و سوره صف، آیه 9 آمده است.

9. تفسیر مجمع البیان ج5ص38

10. بحارالانوار ج52 ص 192

11. ینابیع الموده ج 3 ص 242.

12. منتخب الاثر، ص 220 و كمال الدین، ج 2، ص0371

013المحجة ص 128

14. كامل الزیارا ت، ص63

015 كافى ج 1؟ ص 431؟ بحارالانوا ر، ج 51ص63

16. تفسیربرهان ج3 ص 220.

17. منتخب الاثر ص 470المحجة ص 174

18. بحارالانوا ر؟ ج 51، ص 50 المحجة ص 208


How long do you grow during puberty?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:32 ق.ظ
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look
forward to new posts.
http://nuballesterous.hatenablog.com/
شنبه 21 مرداد 1396 05:24 ق.ظ
Fine way of explaining, and good article to take information on the topic of my presentation focus, which i am going to present in institution of higher education.
Why is my Achilles tendon burning?
سه شنبه 10 مرداد 1396 01:39 ق.ظ
Its like you learn my thoughts! You seem to know a
lot about this, such as you wrote the guide in it or something.
I believe that you can do with a few p.c. to force the message
house a little bit, but instead of that, this is great blog.
A great read. I will certainly be back.
What causes pain in the Achilles tendon?
دوشنبه 9 مرداد 1396 03:41 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this web site is really
nice.
Can exercise increase your height?
شنبه 7 مرداد 1396 12:55 ق.ظ
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
What makes you grow taller during puberty?
جمعه 6 مرداد 1396 08:45 ب.ظ
I seriously love your website.. Great colors & theme.
Did you develop this site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own personal blog and would like to learn where you got this from
or what the theme is called. Kudos!
Where is the Achilles heel?
جمعه 6 مرداد 1396 08:38 ق.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.

Appreciate it!
http://fatleaf458.snack.ws/
یکشنبه 11 تیر 1396 08:36 ب.ظ
It's very effortless to find out any matter on web as compared to
textbooks, as I found this article at this site.
foot pain arch
یکشنبه 4 تیر 1396 09:09 ق.ظ
We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You have performed a formidable activity
and our whole group will probably be thankful to you.
patefsruhvepdg.sosblogs.com
شنبه 27 خرداد 1396 09:23 ق.ظ
What i do not realize is in truth how you're not really much more smartly-liked than you may
be right now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this subject, produced
me personally believe it from numerous numerous angles.

Its like men and women aren't fascinated except it's one thing to accomplish with
Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time take care
of it up!
romainegaar.soup.io
یکشنبه 21 خرداد 1396 03:11 ق.ظ
I like the valuable info you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
kaputcatcall4652.jimdo.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 10:41 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to
drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:03 ق.ظ
excellent put up, very informative. I ponder why the opposite
specialists of this sector don't notice this. You must proceed your writing.
I'm sure, you have a huge readers' base already!
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 04:34 ب.ظ
Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more
on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit further. Bless you!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:49 ب.ظ
Do you have a spam problem on this website; I also am
a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice
practices and we are looking to swap solutions with other folks, be
sure to shoot me an email if interested.
لینک باکس هوشمند و تمام اتوماتیک
یکشنبه 11 مرداد 1388 06:36 ب.ظ
سلام ( اگر قبلا براتون نظر دادم شرمنده یادم نیست ) وبلاگتون هم جالبه خوب بود

میشه لینک باکس هوشمند منو بزاری وبلاگت روش کارش هم به شرح زیر هست

لینک باکس هوشمند رو لطفا ببین بعد قضاوت کن هر روز هر چند تا پست بدی لینکش میاد تو لینک باکس و تو صدها سایت و وبلاگ نمایش داده میشه برای هزاران نفر

شما میتوانید با مراجعه به آدرس :
http://www.ramoz.mihanblog.com

روش کار و ارسال لینک
http://rhelp.mihanblog.com/post/1

منتظر شما هستیم.
خدانگهدار
مینا
یکشنبه 11 مرداد 1388 12:14 ب.ظ
شما برنده خوش شانس وبلاگ خلاقه ماه شدید برای دریافت جایزه خود به پایین مراجعه نمایید
........................................................
جایزه شما دریافت 500 هزار تومان است
هزاران بار تبریك به شما كه چنین وبسایتی به این زیبایی به ثبت رسانده اید
تک تک مطالب شما دارای نکات ریز و دقیقی هستند که کمتر کسی به آنها توجه دارد .
وبسایت شما واقعاً فوق العاده است
شما از خوش شانسترین افرادی هستید که این کامنت به دستشان رسیده است
ما قصد معرفی سیستم نابی را داریم که شما ظرف مدت کوتاهی به درآمد بسیار بالایی توسط آن خواهید رسید
آری درآمد بسیار بالا
خوبی این سیستم نسبت به سایر سیستم ها نداشتن سقف موجودی برای پرداخت می باشد یعنی شما هرچه قدر در حساب خود داشته باشید می توانید درخواست کنید حتی اگر 1 ریال باشد
من خودم از این سیستم تا به حال 60 هزار تومان دریافت داشته ام و بدانید که این سیستم در بین سیستم های مشابه موجود بهترین است

http://padashads.ir/?referid=9596

گروه اینترنتی پیو::متفاوت باآنچه دیده اید!
یکشنبه 11 مرداد 1388 01:16 ق.ظ
با سلام دوست عزیز

گروه اینترنتی پیو فعالیت خود را آغاز کرده و شما دوستان عزیز را به عضویت در این گروه اینترنتی شاد دعوت می نماییم.

اخبار داغ روز ، موزیک های جدید و شاد ، عکس های بازیگران ، تصاویر زیبا ، فیلم ، اس ام اس و جک روز ، بازی موبایل ، کلیپ های خنده دار ، آموزش ، آشپزی ، نرم افزار های مورد نیاز شما و....

همه و همه هروز روز مطابق با نیاز شما به ایمیل شما فرستاده می شود.

اگر تصمیم گرفتید که عضو شوید همین الان برروی آدرس بالا کلیک کنید تا آموزش عضو شدن در این گروه را مشاهده فرمایید!

با عضوشدن خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری کنید!

توجه کنید عضویت در این گروه رایگان است
مدیر
یکشنبه 11 مرداد 1388 01:04 ق.ظ
سلام عزیز

پرتال سرگرمی تفریحی ایرانیان افتتاح شد :

+ جدید ترین مطالب و خبرهای داغ روز
+ جدید ترین عکسهای روز
+ جدید ترین مطالب سرگرمی
+ دانلود جدید ترین کلیپ ها
+ فال روزانه
+ و مطالب جالب دیگر
توجه کنید که این سایت روزانه با مطالب زیادی بروز خواهد شد ! پس از آرشیو سایت استفاده کنید

اگرهم شما علاقه دارید که در سایت نویسندگی کنید با ایمیل مدیر سایت تماس بگیرید

www.Farspatogh.COm
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها